Widen the perspective – the organization in an ecosystem

Mats O. Pettersson, Ericsson
Mathias Larsson Carlander, Scania

Den digitala affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värden när företaget är sammanlänkat med andra aktörer i ett ekosystem, för att tillsammans lösa kunders problem med hjälp av digitala teknologier.

Digitala ekosystem och kundcentricitet är starka drivkrafter för framtida affärsmodeller. Den digitala tekniken skapar nya innovationsmöjligheter såväl som nya utmaningar för många traditionella företag. Vi måste till exempel omvärdera våra konkurrensfördelar, från att se dem från ett enskilt företags perspektiv, med ett produkt- och branschfokus, till att se dem som en del av ett ekosystem, där våra förmågor och relationer skapar mervärde tillsammans med andra företag.

Det är lätt att stirra sig blind på den digitala teknikens möjligheter och till exempel endast använda den som en ny kanal för att nå kunderna. För att lyckas måste dock ett företag inta ett bredare perspektiv och se på värdeskapandet utöver de traditionella industrivertikalerna – hur de kan lösa problem och skapa värde i gränslandet mellan olika branscher.

5G kommer att vara en viktig teknik för att skapa och förbättra branschers digitalisering, där produkter och maskiner börjar kommunicera på en mycket högre nivå. Användningsområden är till exempel autonoma bilar, fjärrobotkirurgi och förstärkt verksamhetsstöd vid underhåll och reparation. Detta kommer påverka affärsmodellen och vi kommer i presentationen ge några exempel på hur Ericsson adresserar detta.

För att nå upp till våra uppsatta mål för ett hållbart samhälle behöver vi gå mot ett mer hållbart, smart och säkert system för transporter av gods och människor. Det finns idag ingen enskild teknik eller faktor som kommer att skapa denna transformation, utan det kommer att vara en kombination av teknologier, samarbeten och ökat fokus på flöden i transportsystemet. Alla faktorer som också kommer förändra och också skapa nya affärsmodeller. I vår presentation kommer vi ge några exempel från Scania.

Värdeskapandet i ekosystem med många olika aktörer ställer krav på en mer flexibel affärsmodell – för att vara relevanta bör företagen starta transformationen nu. Traditionella företag som har haft sin affärsmodell under lång tid har ofta svårt att förändra den – den är mer eller mindre ”hårdkodad” i verksamheten. Samtidigt accelererar den digitala utvecklingen och konkurrensen ökar – att uppdatera och digitalisera sin affärsmodell blir en nödvändighet för fortsatt konkurrenskraft.

Det blir viktigt att svara på frågor som: Hur ska vi skapa nya värden för kunderna? Hur ska vi ska positionera oss på marknaden? Vilken roll behöver vi inta för att vara konkurrenskraftiga? Och vilka av företagets processer och förmågor behöver förändras?

Om författarna

Förutom vårt arbete på Ericsson respektive Scania är vi idag industridoktorander på House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm och en del av stiftelsen IMITs forskarskola med fokus på Management of Digitalization.

Mats O. Pettersson, Ericsson

Mats forskning handlar om affärsmodellsinnovation i tillverkningsföretag. Digitalisering och tjänstefiering skapar både möjligheter och utmaningar. Genom att integrera produkter och tjänster, och därmed leverera ett mervärde ökas konkurrenskraften.  En förutsättning är dock att företagets affärsmodell transformeras. Särskilt intressant är därför att undersöka hur företagens ledning, organisation och processer påverkas i denna transformation.

Mathias Larsson Carlander, Scania

Mathias forskning handlar industriföretag som i ökande takt kompletterar ett traditionellt erbjudande med en ökad mängd mjukvara och uppkoppling som för att bli mer dynamiska och anpassningsbara för användarens behov. Något som i sin tur skapar möjligheter till nya affärsmodeller under förutsättning att företag samverkar med nya som etablerade partners för framtiden.

Start typing and press Enter to search